TẤT CẢ TRONG TẤT CẢ….

ở giữa thịt
Băng mỏng
Chạy như địa ngục-sumilan
SHOAP YOUNG-SOAP
Một viên gạch khác trong bức tường-big một cái gì đó
Thoải mái tê-is
Có ai ở ngoài đó không? -Somah

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.