Viêm biến vô cực !!

Xuất bản này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Công nghiệp Tin tức,
Thông cáo báo chí

Infinity Wars: Búa sắt

Rocketing ra khỏi Infinity Wars vào tháng 9 này

#WHOGETSWARPED

Infinity Wars: Iron Hammer #1 (của 2)

Viết bởi Al Ewing

Nghệ thuật của Ramon Rosanas

Che bởi Humberto Ramos

Infinity Wars: Soldier Supreme

Infinity Wars: Người lính Ultimate #1 (của 2)

Viết bởi Gerry Duggan

Nghệ thuật của Adam Kubert

Che bởi Humberto Ramos

Leave a Reply

Your email address will not be published.