Truyện tranh: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho danh sách Comiclist ngày 11/08/2017

Centipede #4 (của 5) (Cover A Francesco Francavilla), $ 3,99Centipede #4 (của 5) (Cover B Eoin Marron), $ 3,99Centipede #4 (của 5) (Cover C Francesco Francavilla Virgin biến thể), Argreen Hornet ’66 Gặp tinh thần số 5 (của 5) (bao gồm một Ty Templeton), $ 3,99 Độ Hornet ’66 gặp tinh thần #5 (của 5) (Cover B Ty Templeton Black & White Biến thể), Arhack Slash vs Vampirella #2 (của 5 ). Vs vampirella #2 (của 5) (Cover D Goran Sudzuka Black & White Biến thể), AR
Shadow Batman #1 (của 6) (bìa biến thể của Alex Ross Virgin) (Lực lượng năng động), Armerchandisewomen của Dynamite Red Sonja Bust của Arthur Adams (Phiên bản máu , Ar

Xin lưu ý- không phải tất cả các tiêu đề này sẽ thực sự đến tất cả các cửa hàng. Vui lòng cho tôi biết nếu bất kỳ tên hoặc số nào sai. Sử dụng danh sách kiểm tra có thể in trong danh sách Comiclist để tạo danh sách mua sắm cho cửa hàng truyện tranh địa phương của bạn. Để tìm một cửa hàng truyện tranh địa phương, xin vui lòng duyệt danh sách chính của các cửa hàng thẻ truyện tranh & giao dịch. Kiểm tra GoCollect và sử dụng hướng dẫn giá truyện tranh gần thời gian thực của họ. Đăng ký qua email hoặc RSS.

© 1995-2017 Charles S. LePage. Công việc này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-Noncommial-Share Alike 3.0 Hoa Kỳ. Để xem một bản sao của giấy phép này, hãy xem hoặc gửi thư cho Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, Hoa Kỳ. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng công việc này nên được chuyển đến Charles LePage tại Chuck@comiclist.com.

Đọc và theo dõi các bản phát hành mới nhất từ ​​Dynamite Entertainment:

Đọc và theo dõi các tin tức mới nhất từ ​​Dynamite Entertainment:

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Truyện tranh: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho 07/12/2017comiclist: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017, bởi Charles LePage. Centipede #1 (Cover A Francesco Francavilla), 3,99 đô la Centipede #1 (Cover B Eoin Marron), 3,99 đô la Centipede #1 (Cover C Dan Schkade Variant
Ngày 10 tháng 7 năm 2017in “Truyện tranh”

Truyện tranh: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho 10/04/2017comiclist: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2017, bởi Charles LePage. Centipede #3 (Cover A Francesco Francavilla), 3,99 đô la Centipede #3 (Cover B Eoin Marron), 3,99 đô la Centipede #3 (Cover C Francesco Francavilla Virgin Varia Varia Varia Varia
Ngày 2 tháng 10 năm 2017in “Truyện tranh”

Truyện tranh: Dynamite Entertainment Các bản phát hành mới cho 08/09/2017Comiclist: Dynamite Entertainment phát hành mới cho Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017, bởi Charles LePage. Centipede #2 (Cover A Francesco Francavilla), 3,99 đô la Centipede #2 (Cover B Eoin Marron), 3,99 đô la Centipede #2 (Cover C Francesco Francavilla Virgin Varian Varian
Ngày 7 tháng 8 năm 2017in “Truyện tranh”

Leave a Reply

Your email address will not be published.